Turystyka i rekreacja

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja uwzględnia aktualnie obowiązujące standardy nauczania. Studia pierwszego stopnia są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcenie trwa 6 semestrów. Końcowym efektem studiów jest złożenie egzaminu upoważniającego do otrzymania tytułu licencjata .
Integralną częścią obowiązującego programu są atrakcyjne praktyki zawodowe. Odbywają się one w kraju i za granicą. Są one zróżnicowane pod względem swego zakresu, co umożliwia studentom zapoznanie się z pracą zarówno hotelu, jak i biura podróży, czy też ośrodka rekreacyjnego lub sportowego. Celem praktyk jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w dziedzinie turystyki i rekreacji (np. w biurze podróży, hotelu, ośrodku wczasowym lub gospodarstwie agroturystycznym).

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci studiów kierunku turystyka i rekreacja otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą posiadać umiejętności w zakresie organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz zarządzania przedsiębiorstwem.
Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów stwarzają absolwentom wysokie szanse na podejmowanie pracy na stanowiskach menedżerskich związanych z turystyką i rekreacją. Mogą w szczególności podejmować pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, restauracjach a także w administracji oraz organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i fundacjach.
Wśród wielu umiejętności, które będą posiadać kończący studia uwagę zwracają również te, które wiążą się ze specjalistycznymi uprawnieniami uzyskanymi z zakresu różnych aktywności rekreacyjnych W szczególności chodzi tu o uprawnienia do prowadzenia zajęć w charakterze instruktorów rekreacji narciarstwa zjazdowego i kajakarstwa, organizatorów obozów, pilotów wycieczek i ratowników wodnych.
Absolwenci UWMSC mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Specjalności:

Eko i agroturystyka
Hotelarstwo i gastronomia
Obsługa ruchu turystycznego
Zarządzanie biznesem turystycznym i rekreacyjnym

Lista przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się:

WYKAZ

Umowa:

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie