TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

SESJA, OGŁOSZENIA:

Poprawkowa sesja egzaminacyjna turystyka i rekreacja 2017/2018 wszystkie semestry

PRAKTYKI STUDENCKIE
Dziekanat UW im. MSC informuje studentów o obowiązku zaliczenia praktyk studenckich (na studiach I stopnia, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym). Zaliczenia praktyk studenckich należy dokonać do końca toku studiów według zasad opisanych szczegółowo z zakładce Praktyki Studenckie na stronie internetowej. Złożenie w Dziekanacie UW im. MSC dokumentacji potwierdzającej zaliczenie lub zwolnienie z praktyk jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia ostatniego roku studiów.

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Dziekanat zawiadamia, że terminy egzaminów dyplomowych dla studentów, którzy złożyli prace dyplomowe publikowane są w formie harmonogramów na stronie Uczelni w zakładce SPRAWY STUDENCKIE / EGZAMIN DYPLOMOWY.

Wobec powyższego każdy student, który oczekuje na obronę pracy dyplomowej zobowiązany jest do zapoznania się z terminarzem egzaminów dyplomowych poprzez stronę internetową, a w przypadku niemożności stawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie powiadomić dziekanat telefonicznie.