Praktyki studenckie

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Informacje ogólne:

Informacje dotyczące odbywania praktyk zawodowych zawarte są w Regulaminie praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne (ZARZĄDZENIE NR 22 / 2014 Rektora Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne). Koordynatorem praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne jest Przemysław Żuratyński.

Regulaminy oraz dokumenty zgłoszenia praktyki studenckiej:

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - (regulamin)

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - (zał. 1)

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - (zał. 2)

ARKUSZ WYBORU I OCENY JEDNOSTKI DLA POTRZEB KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - (zał. 3)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH - (zał. 6)

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - (zał. 7)

Procedura zaliczania praktyk studenckich:

Każdy student organizujący praktyki samodzielnie powinien wypełnić zgłoszenie i złożyć je w Dziekanacie Uczelni (stosowny druk do pobrania powyżej zał. nr 2 ). Na podstawie zgłoszenia pracownicy Dziekanatu przygotowują 2 egzemplarze umowy o współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich.
Po odbyciu praktyk należy złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów: jeden egzemplarz umowy o współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich (podpisany przez firmę/instytucję, w której student odbył praktyki), wypełniony dziennik praktyk oraz zaświadczenie o odbytej praktyce.

Informacje szczegółowe dla poszczególnych naborów:

PRAKTYKI STUDENCKIE NABÓR 2013

PRAKTYKI STUDENCKIE NABÓR 2014

PRAKTYKI STUDENCKIE NABÓR 2015

PRAKTYKI STUDENCKIE NABÓR 2016

KIEROWNIK PRAKTYK STUDENCKICH (OPIEKUN PRAKTYK STUDENCKICH)

dr Edyta Łyszkowska
praktyki@uwmsc.pl
ul. Łabiszyńska 25
pok. 207

TERMINY DYŻURÓW:

17.06 g. 13.20 - ul. Łabiszyńska 25 (Jest to ostatni dyżur oraz termin składania podań i dzienniczków związanych z praktykami w tym semestrze.)

Zjazd A

11.03, 15.04, 13.05, 10. 06 Miejsce: Pl. Żelaznej Bramy godziny 13.00 - 13.25.

Zjazd B

21.04 ul. Turmoncka 2, sala nr 9., g. 12.00 - 12. 20

20.05, 17.06 Pl. Żelaznej Bramy, Aula, 12.10 - 12.40

Poniższe informacje są dla Was szczególnie cenne!

Informacje i druki dla Studentów specjalności nauczycielskiej na kierunku pedagogika – studia I i II stopnia:

Studenci mogą odbywać praktyki w placówkach wybranych przez siebie lub współpracujących z Uczelnią w ramach umowy.

Lista placówek - praktyki

Ramowy program praktyk

Dziennik praktyk - 1 stopien

Dziennik praktyk - 2 stopnia

UWAGA STUDENCI !!!

DZIENNIK PRAKTYK DRUKUJĄ TYLKO STUDENCI SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (DRUKUJEMY TYLKO MODUŁ STUDENTA)

OSOBY Z POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI ZGŁASZAJĄ SIĘ PO DZIENNIK PRAKTYK DO DZIEKANATU UCZELNI.

Od praktyki do kariery...

Znaczenie i zakres praktyk studenckich (krajowych i zagranicznych)

W Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie dużą rolę przywiązuje się do realizacji praktyk zawodowych. Prowadzi się je na wszystkich kierunkach kształcenia. Poprzez praktyki studenckie Uczelnia ułatwia studentom planowanie kariery zawodowej, wejście na krajowy i międzynarodowy rynek pracy oraz sprawne poruszanie się po nim. W trakcie praktyk studenci uzupełniają i utrwalają wiedzę zdobytą w czasie studiów.
Praktyki studenckie w UW MSC są zróżnicowane pod względem zakresu. Zróżnicowanie to jest zauważalne zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i przedmiotowym. Większość praktyk krajowych prowadzona jest na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Część studentów decyduje się jednak na odbycie praktyk także w innych regionach Polski.
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada również bogatą ofertę praktyk zagranicznych. Studenci mogą je odbywać w różnych krajach na całym świecie. Najwięcej ofert pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów Europy Zachodniej i wysp należących do tych krajów. Chodzi tu głównie o wyspy Morza Śródziemnego wchodzące w skład archipelagu Baleary (między innymi: Majorka, Minorka, Ibiza, Fomentera, Cabrera i Conejera) oraz zamieszkałe Wyspy Kanaryjskie położone na Oceanie Atlantyckim (Gran Canaria, Teneryfa, Fuenteventura, Lanzarote, El Hierro, La Palma i La Gomera).
Praktyki studenckie są również zróżnicowane pod względem swego zakresu przedmiotowego. Realizuje się je zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jak też w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach i wielu innych podmiotach o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia.
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie współpracuje z wieloma renomowanymi firmami i organizacjami zarówno krajowymi, jak również zagranicznymi, które oferują wakacyjne praktyki dla studentów naszej Uczelni.
Należą do nich m.in.: Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu POTRIS, Agencja TNOIK Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy Sp. z o. o., INTOURIST POLSKA Sp. z o.o., Warszawska Izba Przedsiębiorców, JKM Grupa Szkoleniowo-Konsultingowa, Bank Pekao S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., PKO Bank Polski S.A., Euro Bank S.A. TelePizza Poland Sp. z o. o., Wydawnictwo „Murator”, Rossignol, Leroy Merlin, Geo Leasing Sp. z o.o., Propracticas-Mallorca, Hotel Marriott w Warszawie, BRE Bank S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Zespołem Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim, Hotel Federico II z siedzibą w Via Ancona, Apreo Logistics S.A., Grand Hotel Gortani z siedzibą w Arta Terme.
We wszystkich działaniach Uczelnia współpracuje ściśle z Biurem Karier i wspólnie podejmuje działania w zakresie:
• poszukiwania ciekawych ofert praktyk,
• pozyskiwania atrakcyjnych miejsc pracy,
• informowania o targach pracy,
• przekazywania informacji o sposobach podnoszenia kwalifikacji przez studentów,
• przekazywania informacji o interesujących seminariach, szkoleniach, konkursach,
• gromadzenia i przekazywania informacji o przedsiębiorstwach prowadzących działalność w kraju i za granicą,
• prowadzenia bazy danych o firmach współpracujących z Uczelnią,
• udzielania informacji dotyczących wymagań i oczekiwań firm wobec przyszłych pracowników.

Praktyki absolwenckie

Oferta praktyk podczas akcji „Lato w mieście” w Domu Kultury na Mokotowie.

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką Urząd Skarbowy Targówek

Formularz zgłoszenia na praktykę absolwencką

Czas trwania praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków kształcenia
Zgodnie ze standardami kształcenia praktyki studenckie muszą odbyć studenci studiujący na wszystkich kierunkach kształcenia. Czas trwania praktyk dla poszczególnych kierunków jest następujący:
• EKONOMIA I stopnia – 3 tygodnie,
• INFORMATYKA – 4 tygodnie,
• TURYSTYKA I REKREACJA – 4 tygodnie,
• BUDOWNICTWO - 8 tygodni,
• ZDROWIE PUBLICZNE – 6 tygodni,
• PEDAGOGIKA I stopnia- 8 tygodni,
• PEDAGOGIKA II stopnia (specjalizacja nauczycielska) - 4 tygodnie,
• GEODEZJA I KARTOGRAFIA - zgodnie z planem danego naboru
• ELEKTROTECHNIKA - 6 tygodni.
Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami studenckimi sprawuje Kierownik Praktyk Studenckich (Opiekun Praktyk Studenckich). Jest on przełożonym studentów odbywających praktyki oraz odpowiada za realizację praktyk zgodnie z zadaniami i ustalonym programem. Kierownik Praktyk Studenckich (Opiekun Praktyk Studenckich) jest upoważniony do rozstrzygania spraw związanych z przebiegiem praktyk.
I. Praktyki studenckie zostaną zaliczone, po ich odbyciu potwierdzonym stosownym wpisem w dzienniku praktyk (dokonanym przez pracodawcę oraz przez Kierownika Praktyk Studenckich).
Odbycie praktyk może nastąpić u pracodawcy wskazanego przez Uczelnię lub u pracodawcy wskazanego przez studenta.

PROCEDURA ZALICZANIA PRAKTYK U PRACODAWCY WSKAZANEGO PRZEZ STUDENTA
Student organizujący praktyki samodzielnie powinien wypełnić zgłoszenie i złożyć je w Dziekanacie Uczelni (stosowny druk do pobrania poniżej), w którym wpisuje: termin odbycia praktyk, nazwę i adres firmy, imię i nazwisko osoby, która może podpisać umowę z Uczelnią (Prezes, Dyrektor), nazwisko, imię i telefon osoby, która będzie sprawowała opiekę nad praktykantem.
Pobierz ZGŁOSZENIE
Na podstawie zgłoszenia pracownicy Dziekanatu przygotowują skierowanie na praktyki, dziennik praktyk oraz 2 egzemplarze umowy o współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich. W dzienniku należy rejestrować przebieg praktyk. Zaliczenie odbywa się w oparciu o dziennik praktyk lub inny dokument, w którym na koniec praktyk opiekun praktykanta (pracodawca) potwierdza odbycie praktyk. Po odbyciu praktyk należy złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów: jeden egzemplarz umowy o współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich (podpisany przez firmę/instytucję, w której student odbył praktyki), dziennik praktyk lub inny dokument (z zaznaczeniem stanowiska i zakresu obowiązków oraz zakresu dat odbycia praktyk) potwierdzający odbycie praktyk (z wpisem pracodawcy i Kierownika Praktyk Studenckich - Opiekuna Praktyk Studenckich).

PROCEDURA ZALICZANIA PRAKTYK STUDENCKICH U PRACODAWCY WSKAZANEGO PRZEZ UCZELNIĘ
Ofertami praktyk studenckich dysponuje Kierownik Praktyk Studenckich (Opiekun Praktyk Studenckich). W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy zgłosić się do p. Edyty Łyszkowskiej. Pełni ona funkcję Kierownika Praktyk Studenckich (Opiekuna Praktyk Studenckich) w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie.
W Dziekanacie Uczelni należy odebrać dziennik praktyk, w którym zostanie zarejestrowany przebieg praktyk. Zaliczenie odbywa się w oparciu o dziennik praktyk lub inny dokument, w którym na koniec praktyk opiekun praktykanta (pracodawca) potwierdza odbycie praktyk.
Po odbyciu praktyk należy złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów: dziennik praktyk lub inny dokument potwierdzający odbycie praktyk (z wpisem pracodawcy i Kierownika Praktyk Studenckich - Opiekuna Praktyk Studenckich).
II. Student może wystąpić z wnioskiem do Kierownika Praktyk Studenckich (Opiekuna Praktyk Studenckich) o zwolnienie z konieczności odbywania praktyk, jeżeli charakter prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywanej pracy, świadczonych usług na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wolontariatu - jest zgodny z podjętym kierunkiem studiów. Wnioski należy przedstawiać Kierownikowi Praktyk Studenckich (Opiekunowi Praktyk Studenckich) wyłącznie na dyżurze!
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
• zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające co najmniej dwumiesięczny staż pracy (ALE NIE ŚWIADECTWO PRACY!),
• wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
• zaświadczenie z organizacji pożytku publicznego (wolontariat) potwierdzające co najmniej dwumiesięczną współpracę,
• zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwumiesięczną współpracę z przedsiębiorcą.
Pobierz wniosek o zwolnienie z praktyk studenckich
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku student składa wszystkie dokumenty (wniosek i zaświadczenie) w Dziekanacie Uczelni.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie