Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna Krajowej Fundacji Medycznej dla młodzieży

Zawód: Technik farmaceutyczny (321301)

Czas trwania: 2 lata

Tryb: stacjonarny

Kwalifikacja zawodowa:
Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

Miejsca pracy:
apteki i punkty apteczne, apteki szpitalne, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria analizy leków, zakłady produkujące leki i wyroby medyczne, sklepy zielarsko-medyczne.

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent, zdobywając zawód technika farmaceutycznego przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych;
 • wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produkty;
 • uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • ksero dowodu osobistego
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie


Zawód: Technik elektroradiolog (321103)

Czas trwania: 2 lata

Tryb: stacjonarny Kwalifikacja zawodowa: Z.21.Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Miejsce pracy:
placówki opieki zdrowotnej - świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii, wykonywanie badań obrazowych i elektromedycznych.

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent technik elektroradiolog przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromagnetycznej i radioterapii
 • wykonywania prac związanych z przygotowywaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromagnetycznej i radioterapii
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromagnetycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • ksero dowodu osobistego
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w promieniach jonizujących wystawione przez lekarza
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie


Biuro rekrutacyjne:

Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna Krajowej Fundacji Medycznej
Ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
Tel. 22 675 88 65

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie