Pedagogika

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb:niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Rodzaj studiów: studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Zakresy dyplomowania:
- pedagogika pracy
- pedagogika resocjalizacyjna
- pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- edukacja zdrowotna

Koncepcja kształcenia

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika organizowane są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kształcenie trwa 6 semestrów. Końcowym efektem studiów jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej stanowiącej podstawę złożenia egzaminu upoważniającego do otrzymania tytułu licencjata.
Integralną częścią obowiązującego programu są praktyki zawodowe. Są one realizowane w wymiarze 8 tygodni. Praktyki są zróżnicowane pod względem swego zakresu. Oznacza to, że są one organizowane tak, aby studenci mogli zapoznać się z pracą zarówno placówek oświatowo-wychowawczych, jak i samorządów lokalnych, przychodni, instytucji opieki i wychowania czy też działów personalnych różnych podmiotów gospodarczych, agencji i firm pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego.Praktyki zawodowe organizowane są zarówno w kraju jak również za granicą.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci studiów kierunku pedagogika otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, etycznej, informatycznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej w procesie kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.
Obok wiedzy studenci w procesie kształcenia nabywają umiejętności skutecznego jej wykorzystania w praktyce społeczno-gospodarczej i wychowawczej. Umiejętności te sprzyjają doskonaleniu komunikacji społecznej, tworzeniu i posługiwaniu się warsztatem diagnostycznym oraz kształtowaniu umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.
Absolwenci posiadać powinni kompetencje niezbędne do praktycznego działania i pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Będą oni zdolni do skutecznego rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych, a także do kształtowania cech osobowości dzieci i młodzieży. Absolwenci powinni być również w stanie trafnie rozpoznawać możliwości rynku pracy oraz systemu edukacyjnego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów stworzą absolwentom szanse na podjęcie pracy w kraju lub za granicą na stanowiskach wykonawczych lub kierowniczych związanych z szeroko rozumianą pedagogiką. W szczególności mogą oni pracować w różnych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej oraz pogotowiach opiekuńczych, a także w wymiarze sprawiedliwości.
Absolwenci UWMSC mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

UW MSC realizuje projekt UE "Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez UW MSC. Wsparcie dla studentów Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej- Curie (praktyki i szkolenia) oraz kadr pedagogicznych szkół i placówek oświatowych realizujących praktyki we współpracy z Uczelnią Warszawską (szkolenia).
Projekt realizowany będzie w latach 2011 - 2015
Więcej...

Umowa:

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie