Studia dwusemestralne podyplomowe

Zarządzanie oświatą

Proponowany program studiów podyplomowych, uwzględniając najnowsze wymagania organizacyjne i prawne, umożliwia zdobycie potrzebnych umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki oświatowej. Gwarantujemy naszym studentom zdobycie wiedzy na temat: roli i zadań menedżera w oświacie, istoty współczesnych systemów zarządzania jakością praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej, planowania i realizowania działań na rzecz rozwoju placówki oświatowej we współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, zdobycia umiejętności podnoszenia jakości pracy placówki oświatowej, planowania i realizowania dokumentacji nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kształtowania budżetu i planu finansowego dla placówki oświatowej oraz z zakresu innych dziedzin, które pomagają przygotować się do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji.

Adresaci:

- Nowe spojrzenie na jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie przygotowania do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.
- Doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą.
- Umożliwienie zdobycia wiedzy niezbędnej do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Umożliwienie zdobycia kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz organach nadzorujących działalność oświatową.
- Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ścieżki awansu zawodowego

Charakterystyka absolwenta:

Absolwent zarządzania oświatą uzyskuje najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabywa praktycznych umiejętności niezbędnych do kierowania instytucjami oświatowymi. Posiada uprawnienia w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm. §1 pkt. 2).
Absolwent posiada praktyczną wiedzę w kluczowych obszarach zarządzania i promocji placówek oświatowych, oraz skutecznego stosowania prawa administracyjnego, finansów publicznych i innych. Potrafi podejmować działania w kierunku podnoszenia jakości w edukacji oraz tworzyć efektywne kampanie marketingowe w placówce oświatowej, służące budowaniu wizerunku instytucji, co w dobie niżu demograficznego jest bardzo ważne dla funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Treści kształcenia – wybrane przedmioty:

- Podstawy organizacji i zarządzania placówką oświatową
- Zarządzanie kapitałem ludzkim
- Komunikacja interpersonalna i negocjacje
- Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej
- Kierowanie i administrowanie placówkami oświatowymi
- Zarządzanie finansami w oświacie,
- ICT w zarządzaniu placówką oświatową
- Dyrektor jako pracodawca i lider
- Efektywne prowadzenie zebrań: rady pedagogicznej, spotkań z rodzicami i klientami szkoły
- Marketing w oświacie
- Pozyskiwanie funduszy UE dla placówek oświatowych

Czas trwania studiów: dwa semestry 234 godziny

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie