Terapia zajęciowa

CEL STUDIÓW:

Terapia zajęciowa jest obecnie jedną z najbardziej popularnych specjalności podejmowanych przez osoby chcące pracować z osobami chorymi psychicznie, psychosomatycznie, osobom. Interdyscyplinarny charakter (medyczny, psychologiczny, społeczny ) terapii zajęciowej pozwala na pracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, niepełnosprawnymi ruchowo, seniorami, a także osadzonymi w zakładach karnych.
Terapia zajęciowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracodawców w kraju i za granicą Niemcy, Szwecja , Norwegia, Belgia i Wielka Brytania.

Adresaci:

Studia kierowane są do szerokiego grona osób z wykształceniem wyższym pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym lub medycznym chcących pracować w instytucjach prowadzących terapię zajęciową.

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie przyszłych terapeutów zajęciowych do samodzielnego prowadzenia terapii zajęciowej w różnych ośrodkach świadczących leczenie i opiekę. Podczas studiów podyplomowych pragniemy wyposażyć naszych słuchaczy w wiedzę , umiejętności i kompetencje z zakresu terapii zajęciowej.

Charakterystyka absolwenta:

Absolwent terapii zajęciowej uzyskuje kompetencje w zakresie ustanawiania procesu terapii w oparciu o diagnozę funkcjonalną, prowadzenia terapii zajęciowej za pomocą metod, technik i narzędzi terapeutycznych. Potrafi prawidłowo dostosować poszczególne rodzaje terapii do jednostek chorobowych. Przyszły terapeuta zajęciowy nabywa również szereg umiejętności praktycznych z ergoterapii, socjoterapii, arteterapii i muzykoterapii. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w następujących typach placówek:
- szpitale ( oddział onkologii, neurologii, rehabilitacji, psychiatryczne),
- warsztaty terapii zajęciowej,
- domy pomocy społecznej,
- środowiskowe domy samopomocy,
- świetlice środowiskowe,
- hospicja,
- szkoły z oddziałami integracyjnymi,
- sanatoria,
- ośrodki szkolno – wychowawcze,
- zakłady karne,

Treści kształcenia – wybrane przedmioty:

Program studiów obejmuje bloki przedmiotów:
- terapia zajęciowa w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi,
- terapia zajęciowa w pracy z osobami niepełnosprawnymi i seniorami,
- terapia zajęciowa w pracy z osobami chorymi onkologicznie i psychosomatycznie
- metody i formy terapii zajęciowej,
- prowadzenie terapii zajęciowej,
- konstruowanie programów i planów terapii zajęciowej – zajęcia praktyczne
- ergoterapia – zajęcia praktyczne
- socjoterapia – zajęcia praktyczne
- arteterapia – zajęcia praktyczne
- muzykoterapia – zajęcia praktyczne

Czas trwania studiów: dwa semestry 260 godzin

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie