Studia dwusemestralne podyplomowe

Coaching-tutoring-mentoring

To pierwsze w Polsce studia, które pozwolą rozwinąć się w 3 obszarach: tutoringu, mentoringu i coachingu. Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane są do wszystkich, którzy chcą nabyć nowych kompetencji i lepiej poruszać się po rynku pracy oraz dysponować bogatszą paletą kompetencji. Celem jest przygotowanie specjalistów mogących zawodowo wspierać innych w budowaniu rozwoju osobistego i ścieżki kariery zawodowej.

Walorem studiów jest znaczący udział zajęć warsztatowych, rozwijających samoświadomość i liczne kompetencje miękkie.

Studia adresowane są do:

- psychologów,
- nauczycieli,
- pedagogów,
- trenerów,
- dyrektorów zarządzający zasobami ludzkimi,
- konsultantów
- osób mających kontakt z klientem,
- osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji,
- specjalistów HR,
- doradców,

Te dwa semestry nauki pozwolą między innymi opanować:

- kluczowe umiejętności coacha, tutora i mentora,
- struktury pracy w wymienionych obszarach,
- formy rozmowy z klientem,
- budowanie kontaktu i tworzenie sytuacji sprzyjającej coachingowi, tutoringowi, mentoringowi,
- Szereg warsztatów umożliwi trening praktycznych umiejętności zarządzania czasem i celami,
przeciwdziałania wypaleniu,

Poznać:

- podejścia i style stosowane w coachingu, mentoringu i tutoringu
- różne typy coachingu,
- szereg warsztatów np. z zakresu zarządzania czasem, celami, przeciwdziałania wypaleniu

Przykładowe zagadnienia poruszane na zajęciach:

- coaching rodzicielski
- coaching kariery,
- diagnoza potrzeb klienta,
- style pomagania – silne i słabe strony
- diagnoza własnego stylu,
- wypalenie jako zagrożenie wypływające z zaangażowania,
- coaching rozwojowy,
- warsztat tutora,
- kodeks etyczny,
- mentoring rówieśniczy i grupowy,
- zarządzanie kryzysem,
- psychologia zarządzania zasobami ludzkimi,
- tutoring jako proces wychowawczy,
- drama,
- arteterapia,
- diagnozowanie talentów.

Zajęcia odbywać się w formie wykładów, treningów, warsztatów, konwersatoriów, wizji i super wizji, z naciskiem na działania praktyczne,

Ilość godzin: 221

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie