Projekt: "Kompetentni w obszarze społecznym"


Każdy student w ramach udziału w projekcie otrzyma 8 form wsparcia:

1. Szkolenie certyfikowane z negocjacji

Tematyka szkolenia:

 • Dlaczego nie jesteśmy asertywni? Asertywne techniki przeciwstawiania się manipulacji.
 • Naturalne mechanizmy reagowania na sytuacje konfrontacyjne.
 • Sztuka odmawiania i przyjmowania odmowy.
 • Umiejętność panowania nad emocjami.
 • Asertywne udzielanie i przyjmowanie krytyki.
 • Kiedy uległość przeradza się w agresję? - radzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy.
 • Znaczenie asertywności w sytuacjach trudnych.
 • Trening dostarcza uczestnikom szeregu technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji, umiejętności szczególnie ważnych dla osób wchodzących na rynek pracy.

2. Warsztaty w zakresie komunikacji z uczniem/klientem (8 h)

W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

 • umiejętność właściwego definiowania ról komunikacyjnych z uwzględnieniem specyfiki komunikacji z uczniem/klientem
 • umiejętność efektywnego słuchania i wyrażania opinii w jasny i czytelny sposób
 • umiejętność skutecznego komunikowania się w sytuacjach stresowych i konfliktowych

3. Warsztaty w zakresie międzykulturowości (8 h)

W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

 • umiejętność właściwego rozumienia różnic wynikających z odmienności kulturowych
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów w środowisku wielokulturowym
 • umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym
 • umiejętność rozwiązywania incydentów krytycznych

4. Warsztaty w zakresie zarządzania czasem w obszarze społecznym (8 h)

W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

 • umiejętność analizy zasobów czasowych własnych i współpracowników
 • planowania zadań w czasie
 • opracowywania harmonogramów realizacji zadań i projektów z uwzględnieniem specyfiki obszaru społecznego

5. Warsztaty w zakresie autopromocji i prezentacji multimedialnych w obszarze społecznym (8 h)

W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

 • umiejętność właściwej autopromocji, z uwzględnieniem zasad skutecznej komunikacji i przygotowania do rozmowy z pracodawcą
 • właściwy dobór informacji przedstawionych w odpowiedniej formie i stosownym czasie
 • budowanie wizerunku
 • umiejętność identyfikowania oczekiwań rozmówców
 • umiejętność przygotowywania oraz wygłaszania prezentacji

6. Warsztaty w zakresie pracy projektowej w zespołach interdyscyplinarnych w obszarze społecznym (8 h)

W ramach ww warsztatów rozwijane będą m.in. następujące kompetencje:

 • praca projektowa
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w grupie

7. Wizyta Studyjna w Niemczech

Wizyta studyjna ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie najskuteczniejszych sposobów wzmacniania kompetencji i budowania efektywnych ścieżek rozwoju zawodowego wśród studentów obszaru społecznego z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych. Dzięki możliwości porównania optyki różnych podmiotów - o różnorodnych doświadczeniach - wizyta taka będzie mogła w kompleksowy i skuteczny sposób odpowiedzieć na Wasze potrzeby, co jest szczególnie istotne w dobie mechanizmów felxicurity i powszechnej migracji zawodowej wewnątrzwspólnotowej. Podczas wizyty będziecie wykorzystywać w praktyce umiejętności, które rozwiniecie w ramach wcześniejszych warsztatów oraz rozwijać kompetencje umożliwiające pracę w zespołach międzykulturowych.

8. Warsztaty praktyczne z ekspertami

Będą to spotkania z pracodawcą, który odniósł sukces w obszarze rozwoju swojego biznesu, z uwzględnieniem kryterium innowacyjności, nowoczesnych technologii, gospodarki opartej na wiedzy. Celem tych warsztatów będzie przeanalizowanie studium przypadku danego eksperta oraz symulacja podejmowania decyzji życiowych, karierowych i biznesowych w oparciu o jego doświadczenia. Będą dotyczyć aktualnej problematyki zatrudnieniowej w poszczególnych branżach, trendów i oczekiwań rynkowych, wyzwań stojących przed studentami i absolwentami jako przyszłymi pracownikami. Warsztaty prowadzić będą przedsiębiorcy-praktycy – dzięki czemu uzyskajcie dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w niniejszym zakresie.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie