Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Misja i zasady publikowania prac

Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie to czasopismo naukowe, ukazujące się 2 razy w roku (półrocznik). Umożliwiają publikowanie artykułów specjalistom z obszaru nauk o zdrowiu z całej Polski oraz z zagranicy. Ukazują się od 2014 r. jako półrocznik.
Głównym celem czasopisma jest publikacja oryginalnych wyników badań, analiz, opisów przypadków oraz prac przeglądowych w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Spektrum tematyczne publikowanych prac obejmuje: medyczne nauki teoretyczne, medyczne nauki kliniczne, problematykę z zakresu organizacji ochrony zdrowia, zdrowia publicznego, medycyny społecznej, zdrowego stylu życia, dietetyki.
Medyczne Zeszyty Naukowe UWMSC są dostępne w szczególności dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych. Publikacja jest bezpłatna dla Autorów. Prace nadsyłane do Medycznych Zeszytów Naukowych UWMSC mogą być pisane w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.
Medyczne Zeszyty Naukowe UWMSC dopuszczają do druku prace nigdzie dotąd nie opublikowane. Przyjęcie pracy do druku w Medycznych Zeszytach Naukowych UWMSC jest jednoznaczne z przekazaniem przez Autora/Współautorów pełni praw do dzieła na rzecz Redakcji.
Redakcja Medycznych Zeszytów Naukowych UWMSC dba o wysoki poziom merytoryczny publikowanych artykułów. W skład Rady Naukowej wchodzą wybitni uczeni z bogatym dorobkiem naukowym, zespół redakcyjny zaś stanowią doświadczeni redaktorzy.
Autorzy nadsyłanych prac obowiązani są do przygotowania tekstu (i rycin) zgodnie z Instrukcjami dla Autorów.

Wydawnictwa Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie można nabyć w:
PAŁAC LUBOMIRSKICH
SIEDZIBA GŁÓWNA UCZELNI
Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa Tel: 22 654 96 04
E-mail: biblioteka@uwmsc.pl
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
Tel: 22 814 54 39
E-mail: informacja@uwmsc.pl