Zasady przyjmowania i publikowania prac w Medycznych Zeszytach Naukowych UWMSC

1. Redakcja przyjmuje prace wyłącznie w formie elektronicznej (na adres Redaktora Naczelnego)

2. Przyjmowane są prace nigdzie dotąd nie publikowane.

3. Tekst (i ryciny) powinny być odpowiednio zredagowane pod względem merytorycznym, językowym i techniczno-formalnym.

4. Pierwsza strona złożonego w Redakcji tekstu powinna zawierać: imię/imiona, nazwisko/nazwiska Autora/Współautorów, pełną nazwę instytucji (afiliacji) Autora/Współautorów, adres do korespondencji, tytuł pracy, słowa kluczowe.

5. Druga strona powinna zawierać słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (lub rosyjskim i angielskim) o objętości maksymalnie 250 słów, przygotowane w formie opisowej.

6. Wszystkie prace powinny mieć wyodrębnioną strukturę. W tekście pracy o charakterze badawczym należy wyróżnić następujące części: wstęp, cel pracy, materiał, metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo.

7. Bibliografia powinna być zestawiona alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów. Każda pozycja z periodyku naukowego powinna zawierać nazwisko i inicjały autora/współautorów cytowanej pracy, pełny tytuł pracy, nazwę czasopisma według powszechnie przyjętego skrótu, rok, tom, strony artykułu. Pozycje monograficzne powinny być zestawione według wzoru: nazwisko i inicjały autora/współautorów cytowanej pracy, pełny tytuł monografii, wydawcę, miejsce wydania, rok wydania, cytowane strony. W przypadku powoływania się na rozdział w szerszym opracowaniu należy podać: nazwisko i inicjały autora/współautorów cytowanego rozdziału, pełny tytuł rozdziału, nazwisko i inicjały redaktora/redaktorów cytowanej książki, pełny tytuł książki, wydawcę, miejsce wydania, rok wydania, cytowane strony danego rozdziału. W razie wątpliwości Autor/Współautorzy proszeni są o zapoznanie się z układem tekstu w archiwalnych numerach Zeszytów (dostępne na stronie Internetowej Zeszytów).

8. Cytowania poszczególnych pozycji w tekście powinny mieć formę liczb umieszczonych w nawiasach kwadratowych w odpowiednich miejscach tekstu, odpowiadających pozycji cytowanej pracy w spisie piśmiennictwa.

9. Nadsyłane prace mogą być przygotowane w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek formalnych i stylistycznych w nadsyłanych pracach.

11. Ostateczny tekst pracy przed publikacją wymaga akceptacji Autora/Współautorów.

12. Akceptując tekst Autor/Współautorzy przekazują tym samym prawa autorskie do dzieła na rzecz Redakcji.