Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształceniaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoMamy zaszczyt poinformować, iż wniosek złożony przez Uczelnię Warszawską do Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznych” w ramach POWR. 05.03.00-IP.05-00-004/17 został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główny cel projektu to poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunku pielęgniarstwo Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w okresie od 01.01.2018 roku do 30.09.2020 roku poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Uczelni.

Program Rozwoju Uczelni zawierał będzie realizację elementów obowiązkowych jak i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, wyposażonego w odpowiednie sale symulacyjne i audiowizualne w zgodzie z zaleceniami wynikającymi z audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Elementem Programu Rozwoju Uczelni mającym na celu poprawę jakości kształcenia będzie wprowadzenie do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo nowych metod edukacyjnych wykorzystujących symulacje medyczne. W wyniku tych działań studenci oraz wykładowcy objęci programem i mający dostęp do nowoczesnej infrastruktury będą realizowali w sposób praktyczny efekty kształcenia z użyciem nowoczesnych technik i metod symulacji. Sale wchodzące w skład Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej zostaną wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta, odpowiedni sprzęt medyczny, systemy audiowizualne, meble i wszelkie inne pomoce dydaktyczne. Przeszkolenie kadry technicznej zagwarantuje odpowiednie wykorzystanie sprzętu i jego staranną konserwację, mającą na celu podtrzymacie jego trwałości i funkcjonalności. Przeszkolenie kadry dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik symulacji medycznej umożliwi zaś odpowiednie i zgodne z celem projektu wykorzystanie powstałej infrastruktury technicznej oraz wprowadzi nowe metody kształcenia – symulacje medyczne – do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. W ramach projektu zostaną przygotowane szczegółowe scenariusze symulacyjne z wykorzystaniem których realizowane będą efekty kształcenia. W celu dostosowania programu kształcenia do nowych metod dydaktycznych nastąpi zmiana sylabusów i dostosowanie siatki godzin – część zajęć praktycznych będzie realizowana poprzez wykorzystanie metod symulacji medycznej. Oprócz uruchomienia tych metod w ramach programu studiów, przewidziane jest również przeprowadzenie dodatkowych warsztatów i szkoleń dla studentów kierunków medycznych. Powstanie również podręcznik symulacji uzupełniony częścią e-learningową oraz połączona z aplikacją baza scenariuszy symulacyjnych.

Realizacja kolejnych zadań w w/w okresie pozwoli na realizację zarówno zadań projektowych i budowlanych jak i na zakup sprzętu medycznego, sprzętu audio-video oraz mebli niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego centrum symulacji.

Aby zapewnić osiągnięcie założeń projektu, zaplanowano realizację następujących zadań:
1. przygotowanie programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo
2. utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
3. zajęcia dodatkowe i warsztaty wykraczające poza standardowy program kształcenia
4. określenie jakości i zasad odbywania się zajęć praktycznych w MCSM
Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu mają charakter motywacyjny, więc zachęcą studentów do wzięcia w nim udziału, a przez to do osiągnięcia założonych celów. Dzięki realizacji celów projektu studenci uzyskają większe kompetencje praktyczne w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Zwiększy to zainteresowanie kierunkiem pięlęgniarstwo, co spowoduje wzrost liczby absolwentów tego kierunku na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. W efekcie uzyskamy wzrost ilości kompetentnych pracowników, będących w stanie podjąć odpowiedzialną pracę w podmiotach leczniczych bez konieczności dodatkowego dokształcania w pierwszym okresie pracy.

Reasumując, realizowany projekt pomoże wzmocnić i udoskonalić proces kształcenia przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Pozwoli również na dostosowanie programu kształcenia do wymagań i oczekiwań rynku pracy, przez co wzmocni pozycję absolwentów kierunku zaczynających pracę zawodową. Projekt zwiększy także potencjał kierunku pielęgniarstwo poprzez umożliwienie lepszego przygotowania przeddyplomowego studentów. Uzyskane przez studentów umiejętności praktyczne będą stanowiły w przyszłości o konkurencyjności tej grupy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych usług medycznych.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie