Projekt: "UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa"


SZANOWNA STUDENTKO! SZANOWNY STUDENCIE!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa” realizowanym przez naszą Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś piorytetowa V. Wspracie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego obejmującego 150 studentów kierunku pielęgniarstwo ukierunkowanego na zwiększenie o min. 25% liczby absolwentów tego kierunku (licencjat) w stosunku do ostatniego roku.

Projekt skierowany jest do studentów, którzy rozpoczęli lub rozpoczną kształcenie na kierunku „pielęgniarstwo” w UW MSC w roku akademickim:

-2016/2017

-2017/2018

-2018/2019

-2019/2020

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez wdrażanie następujących zadań:

1. przygotowanie programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo

2. opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego

Programem objętych będzie 50% studentów na danym roku kształcenia (uczestników projektu),którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Wartość miesięcznego stypendium wynosić będzie 680 zł brutto/os., przy czym stypendia przyznawane są na rok akademicki i dla 1 studenta może być wypłacane maksymalnie przez 4 semestry. Student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim semestrze kształcenia.

3. zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia

Uczestnicy projektu w trakcie trwania projektu wezmą udział w następujących zajęciach dodatkowych:

-Pacjent onkologiczny w praktyce pielęgniarskiej: zajęcia teoretyczne - 30h, zajęcia praktyczne - 30h.

-Wykonywanie EKG w teorii i praktyce: zajęcia teoretyczne - 30h, zajęcia praktyczne - 30h.

-Metody wykonywania ALS: zajęcia teoretyczne - 30h, zajęcia praktyczne - 30h.

4. dostosowanie jakości i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych (realizowanych zgodnie ze standardem kształcenia) do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży

Zadanie realizowane będzie poprzez zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk zawodowych odpłatnymi. Program praktyk zawodowych oraz sposób ich przeprowadzenia będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Rady UE pn. "Quality Framework for Traineeships".

Stypendium motywacyjne dla studenta w ramach ww. praktyk wypłacane będzie po zakończeniu roku studiów i zaliczeniu wszystkich ww. praktyk. Wysokość stypendium:

- praktyki I rok (łącznie 320 godz.) - 1500 zł/osobę

- praktyki II rok (łącznie 520 godz.) -2000 zł/osobę

- praktyki III rok (łącznie 360 godz.) - 1500 zł/osobę

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie