Elektrotechnika

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 7 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: inżynier

Koncepcja kształcenia

Studia pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kształcenie trwa 7 semestrów. Końcowym efektem studiów jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej inżynierskiej, stanowiącej podstawę złożenia egzaminu dyplomowego, upoważniającego do otrzymania tytułu zawodowego inżyniera elektrotechnika. Program studiów zakłada kształcenie w ramach bloków przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych. Integralną częścią obowiązującego programu są praktyki zawodowe, trwające co najmniej 6 tygodni. Podstawowym celem praktyk jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie inżyniera elektrotechnika. Miejscem odbywania praktyk są: przedsiębiorstwa elektryczne i elektroenergetyczne, budowlano-montażowe a także podmioty gospodarcze innych branż i sektorów gospodarki, realizujące praktyczne zadania z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz instalacji elektrycznych. Kształcenie specjalnościowe rozpoczyna się po V semestrze studiów. Studentom oferowane są 2 specjalności do wyboru: instalacje elektryczne w budownictwie oraz instalacje systemów alarmowych.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci studiów na kierunku elektrotechnika otrzymują tytuł zawodowy inżyniera elektrotechnika. Absolwent posiada umiejętności efektywnego korzystania z nabytej wiedzy, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, w tym kierowania podległymi pracownikami. Dysponuje wiedzą pozwalającą na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej, rozumie podstawowe problemy prawne i ekonomiczne. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się - w podstawowym zakresie - językiem zawodowym. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych oraz jednostkach projektowych przemysłu elektrotechnicznego i pokrewnych. Jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci kierunku „elektrotechnika” stanowią poszukiwaną kadrę techniczną zarówno w małych firmach prywatnych, jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych, konstrukcyjnych i laboratoriach, w których wykorzystywane są różnorodne nowoczesne urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne.

Specjalności:

Instalacje elektryczne w budownictwie
Instalacje systemów alarmowych

Umowa:

UMOWA - ELEKTROTECHNIKA 2017-2018 r.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie