Ekonomia

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Rodzaj studiów: studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Zakresy dyplomowania:
- bankowość
- ekonomika i zarządzanie turystyką
- finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
- gospodarka nieruchomościami
- finanse publiczne
- integracja europejska
- usługi logistyczne
- międzynarodowe stosunki gospodarcze
- przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
- zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
- Ekonomika i organizacja handlu,
- Gospodarowanie zasobami ludzkimi,
- Ubezpieczenia

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia uwzględnia aktualnie obowiązujące standardy nauczania. Studia pierwszego stopnia są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, a studia uzupełniające w systemie niestacjonarnym. Na studiach I stopnia kształcenie trwa 6 semestrów, a na studiach uzupełniających magisterskich 4 semestry. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie tytułu licencjata (studia I stopnia) lub magistra (studia II stopnia).
Integralną częścią obowiązującego programu są atrakcyjne praktyki zawodowe. Celem praktyk jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach gospodarki.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci studiów na kierunku ekonomia są przygotowani do pełnienia różnych ról w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym w warunkach postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej. Wiedza teoretyczna uzupełniona nabytymi umiejętnościami jej stosowania w analizie zjawisk gospodarczych stwarza absolwentom wysokie szanse do podejmowania pracy na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach gospodarczych oraz administracji państwowej. Są oni również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w różnych segmentach rynku krajowego i międzynarodowego.

Lista przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się:

WYKAZ

Umowa:

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie