Wymagane dokumenty

Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych !
Decyduje kolejność zgłoszeń!
Warunkiem przyjęcia do UW MSC jest wniesienie opłaty za legitymację, co najmniej jednej raty czesnego oraz złożenie kompletu następujących dokumentów:
• W przypadku studiów na kierunku: budownictwo, geodezja i kartografia, elektrotechnika, informatyka, ekonomia, turystyka i rekreacja, pedagogika, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo (studia stacjonarne, 6 sem.):
- podanie (na druku Uczelni);
- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią;
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
- 3 fotografie (format jak do dowodu osobistego);
- dowód osobisty do przedłożenia oraz kserokopia dowodu osobistego;
• W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, także dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement wraz z kserokopią;
• W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia o kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne aktualne orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy;
• W przypadku studiów: pomostowych na kierunku pielęgniarstwo:
- podanie (na druku Uczelni);
- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią;
- świadectwo/dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej wraz z kserokopią;
- 3 fotografie (format jak do dowodu osobistego);
- dowód osobisty do przedłożenia oraz kserokopia dowodu osobistego;
- aktualne orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy;
- aktualne zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu lub wolontariacie;

Dokumenty wymagane od cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia.

Podania na semestr zimowy 2017/2018

EKONOMIA / TURYSTYKA I REKREACJA / PEDAGOGIKA
EKONOMIA / PEDAGOGIKA II STOPNIA
INFORMATYKA / ELEKTROTECHNIKA
PIELĘGNIARSTWO / RATOWNICTWO MEDYCZNE
PODYPLOMOWE
PODANIE O PRZYJĘCIE NA WYŻSZY ROK STUDIÓW

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie