Wymagane dokumenty

Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych !
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Warunkiem przyjęcia do UW MSC jest wniesienie opłaty za legitymację, co najmniej jednej raty czesnego oraz złożenie kompletu następujących dokumentów:

- podanie (na druku Uczelni);
- świadectwo dojrzałości do przedłożenia oraz kserokopia świadectwa dojrzałości
- 3 fotografie (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego);
- dowód osobisty do przedłożenia oraz kserokopia dowodu osobistego;
- aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

Dokumenty wymagane od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia:

- podanie (na druku Uczelni)
- potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację oraz co najmniej jednej raty czesnego
- zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego
- trzy fotografie 35 x 45 m
- paszport do przedłożenia oraz kserokopia paszportu;
- aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
- kserokopia aktualnej wizy, karty pobytu lub Karty Polaka (oryginały do przedłożenia);
- dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce (polisa ubezpieczeniowa) albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie osoby ubiegającej się o przyjęcie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
- certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego albo ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w jęz. polskim (w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) albo potwierdzenie Uczelni o dostatecznym stopniu znajomości jęz. polskiego, pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim; lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w jęz. polskim.

Podania na semestr zimowy 2018/2019

PIELĘGNIARSTWO / RATOWNICTWO MEDYCZNE
PODANIE O PRZYJĘCIE NA WYŻSZY ROK STUDIÓW

Wzory umów

Wzór umowy Pielęgniarstwo

Wzór umowy Ratownictwo medyczne

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie